Đang xử lý.....

Mặt trận tổ quốc quận Hoàng Mai triển khai Công tác Tuyên giáo và Đối ngoại năm 2020 

Admin

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Thường trực MTTQ quận quán triệt các nội dung của công tác Tuyên giáo và Đối ngoại năm 2020 gồm các nội dung chính sau:

     - Về mục đích, yêu cầu: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gắn với tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVII MTTQ Việt Nam Thành phố; Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp quận Hoàng Mai; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; việc triển khai kịp thời các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đổi mới, chủ động, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân góp phần nâng cao nhận thức về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tạo ra sự thống nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở địa phương, đơn vị.

     - Một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và của các cấp; tuyên truyền về các chủ trương,chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những quy định của địa phương; nhất là về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam. Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng và triển khai các nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam tham gia công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Tham mưu tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước và Thủ đô trong năm 2020, gắn với các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền với chuyên đề “Mừng Đảng - Mừng xuân Canh Tý 2020” và đặc biệt là Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2020), 90 năm thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020); kỷ niệm 1010 năm Thăng long - Hà Nội; 75 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tăng cường các bài viết, bài tuyên truyền về việc ý thức tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội, về chủ đề an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, tác hại của việc uống bia, rượu và các chất kích thích trong ngày Tết để người dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh và an toàn. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng hướng dẫn việc thực hiện các đề án, chương trình công tác có liên quan đến công tác tuyên giáo, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khắc phục khó khăn, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Trung ương, Thành phố và Quận. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; các Nghị quyết Trung ương Khóa XII của Đảng. Tuyên truyền về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”.

     - Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Ban chỉ đạo Cuộc vận động quận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền cuộc vận động, để người dân và doanh nghiệp biết đến cuộc vận động. Chú trọng tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh sản phẩm, hàng hóa Việt Nam chất lượng cao, đồng thời lên án, đấu tranh với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình, tôn vinh những sản phẩm cụ thể. Đối tượng tuyên truyền tập trung đến: người tiêu dùng, người sản xuất và các cơ quan quản lý Nhà nước. Xây dựng các trang thông tin điện tử giới thiệu sản phẩm, hàng hóa. Tăng cường tuyên truyền Hội chợ Hàng Việt năm 2020, Tháng Khuyến mại Hà Nội 2020 và các sản phẩm được bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2020. Phối hợp với các đơn vị tổ chức tọa đàm trực tuyến theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo Cuộc vận động Thành phố năm 2020. Chủ trì phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động tôn vinh hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích và hàng Việt Nam chất lượng cao. Ban chỉ đạo Cuộc vận động Quận phối hợp với các thành viên và các cơ quan liên quan để tập trung kết nối cung - cầu, đưa sản phẩm hàng hóa chất lượng cao đến đông đảo người tiêu dùng, nhất là trong dịp lễ, tết, với các hình thức đa dạng: tổ chức hội chợ, triển lãm, đưa hàng hóa đến các đại lý, cửa hàng bán lẻ; giới thiệu sản phẩm tại các hội nghị. Ban chỉ đạo Cuộc vận động Quận phối hợp với chính quyền cùng cấp hỗ trợ các doanh nghiệp xác định, lựa chọn địa điểm bán hàng thuận lợi để Nhân dân, người tiêu dùng đến thăm quan, mua sắm nhằm quảng bá, giới thiệu các chương trình bán hàng nông thôn trên địa bàn dân cư.

     - Công tác Dư luận xã hội: Chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để tham mưu cho Quận ủy và phối hợp với Chính quyền quận trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận và giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp trong nhân dân; định hướng dư luận, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đẩy lùi tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chủ động, tích cực hơn nữa trong việc làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Nâng cao chất lượng trong công tác nắm tình hình, định hướng dư luận đối với cán bộ và nhân dân nhất là những vấn đề nóng, vấn đề bức xúc, thời sự trên địa bàn. MTTQ Việt Nam các cấp quận Hoàng Mai tổ chức định kỳ hàng tháng giao ban Dư luận xã hội; thường xuyên kiện toàn đội ngũ cộng tác viên Dư luận xã hội phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị.

     - Phát hành các ấn phẩm tuyên truyền: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của các tin, bài, ảnh trên Website của Mặt trận Thành phố, Bản tin nội bộ Quận và cổng thông tin điện tử của Quận; Phối hợp tuyên truyền 6 số Bản tin Dân chủ và Đoàn kết và các ấn phẩm khác của Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tới Ban công tác Mặt trận các khu dân cư.

      - Công tác Đối ngoại: MTTQ các cấp quận Hoàng Mai và các tổ chức thành viên tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị xây dựng chương trình hành động, chủ động trong hoạt động đối ngoại Nhân dân, để giúp cho mỗi tổ chức, đoàn viên, hội viên và người dân nâng cao nhận thức, có ý thức tham gia hoạt động đối ngoại Nhân dân trong việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người Thủ đô trong giao tiếp ứng xử, góp phần để Thủ đô Hà Nội hội nhập sâu rộng hơn với quốc tế. Tiếp tục tuyên truyền về mối qua hệ ngoại giao của các nước trên thế giới với Việt Nam trên tinh thần bình đẳng, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa, bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập dân tộc của Việt Nam.

     - Công tác Bồi dưỡng, tập huấn: Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các hội nghị, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo và Dư luận xã hội do Trung ương, Thành phố và Quận tổ chức. Tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo, Đối ngoại tới các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, Trưởng Ban công tác Mặt trận.

     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận đề nghị các phường căn cứ kế hoạch của quận qua đó thực hiện nghiêm túc các nội dung của kế hoạch, xây dựng, triển khai kế hoạch của đơn vị mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

loading....
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến
    • Khách 19
    • Thành viên 0
    • Tổng Đang truy cập: 19
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 1176

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐẠI KIM - QUẬN HOÀNG MAI

Địa chỉ: Số 01, ngõ 282 đường Kim Giang, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội