Đang xử lý.....

Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên tại Đảng bộ quận Hoàng Mai 

Admin

Nhận thức rõ vai trò của công tác phát triển đảng viên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Quận ủy, Ban Tổ chức Quận ủy đã tích cực không ngừng trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy trình xét kết nạp đảng viên mới luôn đạt kết quả vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể trong nhiệm kỳ qua, Ban Tổ chức đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy xét kết nạp 622 hồ sơ/540 hồ sơ theo chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ 3 đề ra (đạt tỷ lệ 115%), đặc biệt trong năm 2019 đạt 123% với 222 hồ sơ được xét kết nạp. Bên cạnh đó, trong quá trình thụ lý hồ sơ, Ban Tổ chức luôn chú trọng đến chất lượng, không vì thành tích, chỉ tiêu mà xem nhẹ chất lượng. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng và triển khai đến toàn bộ tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc bộ Quy trình kết nạp đảng viên nhằm đảm bảo thống nhất về trình tự thủ tục trong toàn Đảng bộ Quận. Hàng năm, tham mưu cho Quận ủy giao chỉ tiêu kết nạp đảng cho từng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Bên cạnh đó, xây dựng văn bản mẫu yêu cầu thẩm tra, xác minh đối với những trường hợp mang tính chất đặc thù đối với đối tượng là chiến sĩ công an, người có đạo, quần chúng sinh con thứ 3.

     Để nâng cao chất lượng nguồn kết nạp, Ban Tổ chức luôn chú trọng xây dựng và triển khai các cuộc kiểm tra nghiệp vụ công tác đảng viên đối với các TCCS Đảng, cụ thể trong nhiệm kỳ vừa qua Ban Tổ chức tiến hành 40 cuộc kiểm tra tại 14 Đảng ủy phường và các TCCS Đảng doanh nghiệp, HCSN trực thuộc Quận ủy. Kết quả đạt được ban đầu: các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ nội dung về công tác bồi dưỡng và xét kết nạp đảng; đã có sự bài bản khoa học, đúng theo trình tự, thủ tục tại các văn bản quy định của Đảng.

     Tuy nhiên, trong quá trình thụ lý, xem xét hồ sơ kết nạp đảng viên, nhận thấy công tác phát triển đảng tại cấp ủy cơ sở trực thuộc Quận ủy vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như sau:

     - Một số cấp ủy khi thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp còn lúng túng, đôi khi chưa đúng trong khi tiến hành các thủ tục phát triển đảng.

     - Tại nhiều tổ chức cơ sở đảng là doanh nghiệp, số lượng quần chúng nhiều nhưng đưa vào nguồn để phát triển đảng còn ít, công tác giáo dục, tạo nguồn phát triển đảng viên gặp khó khăn do còn tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh nên công tác kết nạp đảng chưa được quan tâm đúng mức.

     Do vậy, để làm tốt công tác phát triển đảng viên, ngoài những quy định theo Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy cơ sở cần quan tâm làm tốt một số vấn đề sau:

     Một là, mỗi cấp ủy cơ sở cần thống nhất nhận thức về vai trò của công tác phát triển đảng viên và sự cần thiết đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở tổ chức đảng của mình. Năng lực lãnh đạo của một tổ chức đảng phụ thuộc rất lớn vào số lượng và chất lượng đảng viên: số lượng đảng viên góp phần làm tăng nguồn lực và sức mạnh lãnh đạo của tổ chức đảng; chất lượng đảng viên sẽ phát huy được trí tuệ của các đảng viên trong hoạt động lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng.

     Hai là, dựa trên chỉ tiêu kết nạp đảng được cấp trên giao, hàng năm cấp ủy cơ sở phải ra nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên và phân bổ chỉ tiêu kết nạp tới từng chi bộ trực thuộc; chi bộ phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên chính thức làm công tác tạo nguồn giúp đỡ quần chúng ưu tú; cấp ủy xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, lựa chọn những quần chúng ưu tú có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có mục đích lý tưởng vào đảng đúng đắn, trong sáng; bảo đảm chất lượng và hiệu quả công việc được đánh giá tốt, không vì chưa đạt chỉ tiêu mà châm chước về tiêu chuẩn.

     Ba là, tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn công tác phát triển đảng viên của tổ chức đảng. Chỉ có thông qua công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết, rút kinh nghiệm mới giúp cho cấp ủy đánh giá đúng tình hình, chỉ rõ kết quả, ưu điểm, những thiếu sót, khuyết điểm, nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế đó… để từ đó có những chủ trương, biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, trực tiếp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên góp phần không nhỏ trong việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh./.

loading....
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến
    • Khách 8
    • Thành viên 0
    • Tổng Đang truy cập: 8
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 1156

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐẠI KIM - QUẬN HOÀNG MAI

Địa chỉ: Số 01, ngõ 282 đường Kim Giang, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội