Đang xử lý.....

Ngành Nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 

Admin

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, 6 tháng đầu năm 2016, công tác cải cách hành chính của Bộ tiếp tục triển khai bám sát các nội dung, lĩnh vực cải cách hành chính theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ.

Trong đó, về xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngay từ đầu năm 2016, Bộ đã ban hành Quyết định kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, bao gồm: 1 Luật, 2 Pháp lệnh; 16 Nghị định của Chính phủ, 13 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 30 Thông tư của Bộ.

Cụ thể, đối với dự án Luật Thủy lợi, đã tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ và đã trình Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội. Với dự án pháp lệnh về giống vật nuôi, giống cây trồng sửa đổi, đang tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và hoàn thiện hồ sơ gửi Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường. Đối với Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đã dự thảo, trình 7 Nghị định và 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đã ban hành 2 Nghị định và 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với Thông tư của Bộ, đã ban hành theo thẩm quyền 24 Thông tư.

Trong công tác thanh tra thực hiện văn bản pháp luật, 6 tháng đầu năm, thanh tra Bộ đã thực hiện 15 cuộc thanh tra (trong đó 1 cuộc theo kế hoạch; 14 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất), tạo bước chuyển biến căn bản, tiến tới giải quyết dứt điểm các hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh, sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; chấm dứt các hành vi vi phạm về chất cấm trong chăn nuôi. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều vi phạm, thanh tra Bộ đã ban hành 28 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 1,52 tỷ đồng.

Về hiện đại hóa hành chính, tính đến ngày 30/6/2016, Bộ đã thực hiện tiếp nhận qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tổng số 17.056 hồ sơ, xử lý, giải quyết và cấp phép, giấy chứng nhận điện tử 12.495 hồ sơ, đang tiếp tục xử lý 4.561 hồ sơ. Nhìn chung, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được Bộ triển khai tích cực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và từng bước giải quyết được những vấn đề bức xúc của người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hiện nay, công tác cải cách hành chính của Bộ NN&PTNT vẫn còn khá nhiều khó khăn. Trong đó, việc rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính đang bị chậm so với kế hoạch (thủ tục xuất khẩu thủy sản, thủ tục về sản xuất, kinh doanh sản phẩm chăn nuôi, các thủ tục về khảo nghiệm giống,…). Việc ban hành và công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia còn chậm so với kế hoạch; đồng thời công tác ứng dụng công nghệ thông tin vẫn chưa thực sự tạo chuyển biến trong thực tế. Cùng với đó, việc triển khai các Nghị quyết 19/NQ-CP còn chậm, một số nhiệm vụ liên quan đến đổi mới cung cấp dịch vụ công còn lúng túng, một phần do văn bản của các cơ quan có liên quan được ban hành chậm.

Nhằm khắc phục những khó khăn còn tồn tại, thực hiện công tác cải cách hành chính, theo Bộ NN&PTNT, trong 6 tháng cuối năm 2016, Bộ sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 2 dự án Luật, 2 dự án Pháp lệnh. Rà soát, bãi bỏ những Thông tư quy định điều kiện đầu tư kinh doanh không phù hợp với Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, giống cây trồng, nuôi động vật rừng thông thường, chăn nuôi, thủy sản, thực phẩm. Bên cạnh đó, tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện văn bản của Bộ về triển khai các Thông tư quy định về chức danh, mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ các ngạch, chức danh nghề nghiệp nhằm báo cáo Bộ đúng thời gian quy định.

Cùng với đó, tiếp tục duy trì, áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị thuộc Bộ, thực hiện đánh giá nội bộ ISO khối cơ quan Bộ, tổ chức lấy phiếu ý kiến khách hàng đối với các quy trình ISO thực hiện tại khối cơ quan Bộ. Đẩy nhanh việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ kế hoạch. Đồng thời, tổ chức sơ kết thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ, triển khai mở rộng tại các đơn vị thuộc Bộ theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia và kế hoạch của Bộ./

loading....
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến
    • Khách 11
    • Thành viên 0
    • Tổng Đang truy cập: 11
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 1158

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐẠI KIM - QUẬN HOÀNG MAI

Địa chỉ: Số 01, ngõ 282 đường Kim Giang, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội